دلبر از دست رفته ی من...

تمام این مدت را به این فکر کرده ام که چه خطاهایی از من سر زد که عشق ما به عصر یخبندان تبدیل شده است؟

تمام اینروزها خود را سرزنش کرده ام که با تو نامهربان بوده ام

شاید...

شاید به اندازه ی کافی دوستت دارم هایم را برایت نخوانده ام

به اندازه ی کافی در آغوشت نکشیده ام

و...

اما میدانی؟

 تمام هر آنچه برایت کرده ام برایمان کافی بود اگر...

اگر قدر میدانستی!!

اما تو مرا...

خودت را...

و عشقمان را قربانی ترس خود کردی

تمام مدتی که من نامت را فریاد زده بودم تو گوش هایت را گرفته بودی


حال میدانم دلیل نا دیده گرفتن هایت را

اگر سالها باز هم فریاد بزنم باز هم مرا نخواهی شنید...

پس...

دلبر از دست رفته ی من

اینجا

پایان راه من و توست

تقدیرمان را پذیرفته ام؛ما در تقدیر هم جایی نداریم

دست هایت را از گوشت بردار حرف تازه ای برایت دارم

من...

من این بار دیگر...

"دوستت ندارم"

تمام...

#شین_کاف