کلمه‌ها از آتش که بگذرند، شعله‌ور می‌شوند

کلمه‌ها زیر آوار بمانند ،شعر می‌شوند

کلمه‌ها از این دفتر بیرون بزنند ،خاکستر می‌شوند

در خودمان نشسته باشیم،یا در تماشاگاه ایستاده باشیم

باز دنیا به سوختن ادامه می‌دهد

ما در خودمان نشسته بودیم

روزی که مَردها گریستند…


29دی سالگرد پلاسکو

اما آتیش دل خونواده هاشون هنوزم روشنه

خدایا خودت؛ فقط خودت میتونی مرهم درد بزرگشون باشی🙏🏻🖤