راهـِ بـی پایانـ

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۶آذر

وقـتـی ادم نـتـونـه احـسـاسـشـو بـگـه سـکـوت مـیـکـنـه...حـرف نـمـیـزنـه...فـقـط نـیـگـاه مـیـکـنـه...تـاشـایـد یـکـی حـرفـه دلـشـو بـزنـه...ایـن هـمــون وقـتـایـیه کـه ادم چـوبـه دلـشـو خـورده...مـیـتـرسـه دوبـاره بـهـش اعـتـمـاد کـنـه... سـخـتـه دلــت بـخـاد امـا خـودت نـخـوای... سـخـتـه دلـت بـخـاد امـا مـنـطـقـت اجـازه نــده....ایـن روزا خـیـلی شـبـیـه سـکـوت مـبـهمـیــم...سـکـوتـی از جـنـس یـه بـغـض... یـه بـغـضـه قـدیـمـی... یـه بـغـضـه کـهـنـه کـه اگـه سـر بـاز کـنـه یـه دنـیـا رو بـهـم مـیـریــزه.. درد ادمـا رو نـمـیـشـه دیــد...نـه ایـنـکـه نـشـه هـا نــه...رو نـمـیـکـنـن.... وقـتـی درد داشـتـه بـاشـی بـه یـه چـیـزی رو مـیـاری ... بـعضـی بـه نـوشـتن... بـعـضـی هـا به کـار بـعـضـی خـونـدن بـعـضـی هـام به سـکــوت... یـه سـکوت از جـنـس یـه بـغـض...

شقایق ...