پـــــسر : عشقمـــــ یه عڪس خوشـــــگل از

 خودتـــــ واسمــــــــــ بفرست ...


دخـــــتر : چشمـــــ ولے تو محض احتیاط یہ عڪس از خواهرتـــــ واسم بفرستـــــ عشقمـــ ...


شـــــیطاڹ سر پا ایستاده بود ...

سیـــــگارش را خاموش کرد ...

و ڪفـــ مـــــرتبے براے دخـــــتر زد ...


پـــــسر بدوڹ معطلـــــے عکس اوڹ یکے 

دوستـــــ دخـــــترش رو واسہ دخـــــتر فرســـــتاد ...


شــــــــــیطاڹ مبـــــهوتـــــ مانـــــده بود از ڪار ایڹ دو خلقتـــــ ...


دخـــــتر : واے مرســـــے عزیـــــزم ، 

الاڹ عڪسمـــــو واستـــــ ایمیلـــــ میکـــــنم ...

 و عڪس دوستـــــ دخـــــتر برادرشـــــ را فرســـــتاد ...


پسرڪ خوشـــــحالـــــ وقتـــــے ایمیلـــــشو باز ڪرد 

عڪس خواهرشـــــو دیـــــد ...


شـــــیطاڹ نگاهے بہ آســـــماڹ ڪرد و گفتـــــ : 

              

خدایـــــا روزگار بـــــندگانتـــــ را ببـــــین ... !!