یه جاهایی دوستداری و میمونی...

یه جاهایی دوستداری...میمونی...

ولی اروم اروم میری....

یه جاهایی دوستداری ولی میبرنت....

یه جاهایی ام دوستداری...

خیلی ام دوستداری....


اما اروم اروم خودت میری...

نه که خوشت نیاد...

نه که دوست نداشته باشی...

نه که....

میدونی؟مث خواب دوستش داری...قشنگه...

اما شدنی نیست....

یه جاهایی رفتن از دوست داشتن نیست...

یه جاهایی رفتن از خوب نبودن نیست....

یه جاهایی رفتن از ترس وابستگیه...

یه جاهایی باید رفت....

نباید موند...

واین سخت ترین کار دنیاست...

وقتی خودت میری و دلت باهات نمیاد:'(

س خ ت ت ر ی ن......