گاهی وقتا باید نقطه بزاری...

باز شروع کنی!!

باز بخندی....

باز بجنگی....

باز بیفتی و محکمتر پاشی!

گاهی باید لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی و بگی:

مرسی که یادم دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه!