خوب من!!

هنر در فاصله هاست..

زیاد نزدیک بهم میسوزیم و زیاد دور از هم یخ میزنیم...

تو،نباید انکسی باشی که من میخواهم،ومن نباید انکسی باشم که تو میخواهی...

کسی که تو میخواهی از من بسازی یا کمبودهایت هستند یا اروزهایت...

من باید بهترین خود باشم برای تو...

وتو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من...

خوب من!!

هنر عشق در پیوند تفاوت هاست

و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها...

زندگی است دیگر...

همیشه که رنگ هایش جور نیست...

سازهایش کوک نیست...

باید یاد گرفت با هرسازش رقصید...

حتی با ناکوک ترین ناکوکش♥♥♥