دریا هم که باشی

گاهی در چارچوب خودت نمی گنجی

سر می کوبی به صخره و ساحل

دست و پا می زنی

کسی حرفت را نمی فهمد

پس از جدالی سخت

با خودت

بی رمق

غمگین 

تنها

به خودت باز می گردی

دنیای بی رحمی است

اما تو از دنیا بی رحم تر باش

بجنگ

باهرچه تورا از آرزوهایت دور می کند


"به ارزوهایت برس شایدفردایی نباشد"