تمام حساسیت های دخترانه ام


با تلنگری بارانی میشوم

با کلمه ای عاشق میشوم

با فریادی میشکنم

با پشت کردنی ویران میشوم

به راحتی وابسته میشوم

هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم

هنوزم هم برایشان لالایی میخوانم

هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم

هنوزم هم برای شکلات جان میدهم


من دخترم


پر از راز

هرگز مرا نخواهی دانست

هرگز سرچشمه اشکهایم را نمی یابی

مگر از جنسم باشی


من دخترم

از نسل لیلی

از جنس شیرین


مــن عــاشــق ایــن دختـــرونگـــی کـــردنــامم ..

عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم

عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم

سـت کــردن تــاپ و دامنـــام

گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی

جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی

چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم .. بـــهم ریختـــنشون .. چـــیدنشـــون .. و بـــاز دوبـــاره

دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــند بلـــند

خندیدنــامون


حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن

کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگارنگم

ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن

لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی

قهـــر کــــردنام با مامان خانـــــوم

گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن

دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام


مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ..

نه با تماشاى فوتبال از تو ورزشــــگاه

نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصف شبـــآ

نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار 🚬کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شــــهرم وقتــــی آســــمونش

ابـــریه

نـــه بـــا ..هـــیچیه هــــیچی

.

.

❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤

.

.

.

فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه

دنیاى دخترونمو با هیچى عوض نمیکنم