شب ، بوی تنهایی می دهد

…شب ، چشم های پر از خوابی را دارد کهخیره شده اند به نوشته های تلخ

…چشم هایی که دنبال جمله ای اند ،که حرف دلشان باشد…

دنبال واژه هایی که دردشان را به اشتراک بگذارند …

!دنبال کسی که بگویدحرفهایی که گفتنشان سخت است 

…شب ، بوی تنهایی می دهد 

…بوی درد ، بوی غم ، بوی اشک های پنهانی …