به نظرم هر چیزی برای اولین بار دردناکه!

کسی که وجودش شکسته با یه تنه خوردن دیگه دردی رو حس نمی کنه ...

شاید دردا شکل هم نباشن اما بعد اولین بد قولی، اولین شکستن، اولین درد و اولین دلتنگی ...

دیگه از هر آدمی هر کاری و انتظار داری!

صبح ها همراه صبحونت، یه لقمه باور می خوری

باور به این که آدم ها شبیه حرفاشون نیستن ...