💛


بهش میگم: سینما بودم!

میگه: با کی؟!

-: استادم

-: اسمش چیه؟

-: مرتضی..حامدی

-: مرتضی صداش می کنی؟!

-: من؟! نه. میگم استاد

-: با استاد میری سینما؟

-: آره

-: بهش میگی "استاد بریم فلان فیلمو ببینیم" ؟!

-: نه. اون میگه

-: میگه " دانشجو بریم فلان فیلم" ؟!

-: آره

-: به همه دانشجوهاش میگه؟!

-: نمی دونم

-: پس واسه چی باهاش رفتی سینما؟!

-: رفتیم که فیلم ببینیم

-: مطمئنی که فیلم می دیدید؟!

-: من که می دیدم

-: اون چی؟

-: می دید

-: نگاهش می کردی؟

-: فیلمو نگاه می کردم

-: از کجا مطمئنی اون فیلم می دید؟!

-: خب رفته بودیم که فیلم ببینیم دیگه

-: شاید اومده بوده تورو ببینه

(سکوت)

-: چرا چیزی نمیگی؟!

-: چیزی ندارم بگم

-: اومده بود تورو ببینه؟

-:نمیدونم

-: تو که مطمئنی اون فیلم می دید

(مکث)

نمی دید،نه؟!

(مکث)

نذار نگاهت کنه!

(مکث)

نذار از نگاه کردنت سیر بشه

(مکث)

حداقل تو اونجوری بهش نخند

(مکث)

همون جوری که همیشه به من می خندیدی

(مکث)

دستش رو نگیر

(مکث)

اون جوری که با من بودی،با اون نباش!