دلت که میگیرد

دست بکش از تمام آدم ها

از تمام بودها نبودها

خوبی ها و بدی ها

اصلا دنیارا هل بده

 باتمام نیرویت که به یک کنار برود و خودت تکیه بده به آن و پایت را روی پای دیگرت بگذار و موهایت را...

راستی موهایت بگذار ک باز بماند 

تا از همیشه زیباتر بشوی

تا کی میخواهی با بی حوصلگی بپیچیشان دور سرت

دلت که میگیرد بگذارهوا ابری بشود

 و چه خوب ک نم نم باران هم ببارد

 حالا چ از آسمان چ از چشم هایت ...

حال دل ادم کمی بهتر میشود مگر نه؟لئونارد کوهن هم که بخواند

 و دنیا خوابش ببرد، 

اما تو عزیزم

 نخواب یه امشب را نخواب

 بنشین کنار دلت و با دقت به صدایش گوش بده

 این ضربان ها کلی حرف ها ....

دارند یه امشب را خودت بنشین پای دردودلش....

خودت برای خودت باش

 فقط همین یکشب را...

عزیزمن

فردا که بشود میبنی دنیا مسخره تر از آن است 

که این همه جدی باشی 

که این همه درگیره آدم هایش باشی

رفاقت ها را جدی نگیر آدم ها می ایند 

ک بروند

نگذار دلت بگیرد نگذار دلت بشکند