همـــیشـــه دلـــم میگیـــره

از خـــوبی هــایی کــهـ کــردم

مهـــربونیـــام

خنـــدونـــدن اطـــرافــــم

خـــوشحـــال کـــردنشـــون

اروم کـــردنشـــون

زنــدگـــیم بـــهـم ثاــبتـــ کـــرد

هـــرچـــی بــدی کــــنـــم بیــــشـــتــر دوســـم دارن

هـــرچـــی نـــاراحتـــشون کــنــم بیـــشتــر بـــهـم اهمیـــت میـــدن

بـــاهـــاشــون بـــد حـــرف بزنـــم عـــاشقــــ💔ــم میـــشن

اره رفیــــق

خـــوب بـــودن جرمـــهـ 😪

بـــد بـــاش 🍃