♦سـَلام آقـا...

♦اِمـشـب دِلَـم گِرفـتــهـ...

♦آقـا نـکنـهـ حـواسـِت فـقـط بـهـ اونـاییـه کـهـ مـیـان پـیـشـت...

♦خـُـب مـنـم دلـم میـخواد بـیـام..

♦ اِمـشـَب دِلـَم عـطـر صـحـنـت رو مـیـخواد..

♦دِلـَم آرامـِش شـلوغـیـه حـرمـِتـو مـیخـواد..

♦دلـَم مـیـخواد بـرم یـه گـوشـه تـو اون شـلوغـے روبـهـ روتــ بـشینـم ..

♦میـخـام بـشـیـنم ازتــ بـپـرسـم خـبـر از دلــ مـَن داری یـا نــَ ؟

♦آقـا ارزش مـنـ از یـهـ آهـــــو کـمـتـره بـراتــ ؟

♦مــنـے کـه دلـم دارهـ واسـه دیـدن گـل دسـتـه هـات پـرپـر میـزنـه...

♦مـنـے کـه بـا عـکس حرمـت و وعـده های الـکـے بـه دلـم،آروم مـیـشــَـم..

♦آقـا ایـنقـدر بـغـض تـو گـلـومـه کـهـ نـذر کـردم اگــه اومـدم پـیـشـت بـا اشـکـام وضــو بـگـیـرم.

♦درد و دلــ هـامـ زیـادهـ

♦ولــے جـاش ایــنـجـا نـیـسـت...

♦بـزار بـیـام پـیـشـت کـلـے حـرف دارمــ بـاهـاتــ...

♦آقـا بهـت گفـتـم دلـم پـره،ایــنـم بـدون کـه طـاقـتـشـم زیـاد نــیـس...

♦خـودتـــــ دسـتـمـو بـگـیـر..

پس از راه دور تولدت را تبریڪ میگم...


❤❤

/❤"تووووولدت مبارک ارباب من "/❤