مهم نیست چقدر میمانی

یک روز 

یک ماه

یک سال

مهم کیفیت ماندن است

بعضی ها در یک روز

تمام دنیارا

بتو هدیه میدهند


گاهی بعضی ها

یک عمر کنارت هستند

اما جز درد 

هیچ چیز برایت ندارند

خوره میشوند

می افتند بجانت

وتا ته روحت را میخراشند


اما بعضی ها

ناب هستند

و به تو

لحظه های ناب تری را

هدیه میدهند


این بعضی ها

مهم نیست چقدر بمانند

هر چقدر هم که زود بروند

یادشان 

حس خوب بودنشان

تاهمیشه هست


این آدم ها

واین لحظه هارا

دیوانه وار

دوست دارم