عمیق ترین حس دنیاست...

اینکه به کسی تعلق داشته باشی💑

اینکه بدونی

سهم کسی هستی و عاشقانه دوستتداره😍

اینکه بدونی همه وجود عشقت،حتی نگاهش فقط و فقط مال خودت هست نه هیچکس دیگه

همین که احساس کنی توی دنیای به این بزرگی یه نفر هست که خیلی دوستتداره و دلش برات تنگ میشه💏

مهم نیست این تعهد توی کاغذ امضا بشه یا نشه😒

که این کاغذ پاره ها این روزها زیاد امضا شدندو پایدار نماندند😢

عشق اگر عشق باشد❤

اصلش جای دیگه ای سند خورده

توی دل منوتو❤❤

درست جایی که

ضربان میگیرد از احساس وجودش💓

جایی وسط قلب منوتو💞