من کیستم؟...

-من <<دوشیزه ی مکرمه>> هستم،وقتی زن ها روی سرم قند میسابند و همزمان قند توی دلم آب میشود...!

-من درماه اول عروسی<<خانم کوچولو>>هستم...!

-من <<زنیکه>>هستم،وقتی مرد همسایه،تذکرم را در خصوص درست گذاشتن ماشینش در پارکینگ میشنود!

-من <<یک کدبانوی تمام عیار>>هستم،وقتی شوهرم آروغ های بودار میزند و کمربندش را روی شکم برامده اش جابه جا میکند..!

-من در فریادهای شبانه شوهرم،وقتی دیر به خانه می اید،چند تار موی زنانه روی یقه کتش است و دهانش بوی سگ مرده میدهد،<<سلیطه>>هستم!

-من<<ننه>>هستم،وقتی شلیته میپوشم و چارقدم را با سنجاق زیرگلویم محکم میکنم و نوه ام خجالت میکشد به دوستانش بگوید من مادربزرگش هستم...به انها میگوید من خدمتکار پیرمادرش هستم...

-من <<مرحومه ی مغفوره>>هستم،وقتی زیر یک سنگ سیاه گرانیت قشنگ خوابیده ام و احتمالا هیچ خوابی نمیبینم!

-من <<همسری مهربان و مادری فداکار>>هستم وقتی شوهرم برای اثبات وفاداری اش البته تا چهلم اگهی وفات مرا در صفحه اول پرتیتراژترین روزنامه شهر به چاپ میرساند...!

من<<سرپرست خانوار>>هستم وقتی شوهرم 4سال پیش باکامیون قراضه اش از گردنه حیران رد نشد و برای همیشه در ته دره خوابید...!

من<<مادر>>هستم وقتی مورد شماتت همسرم قرار میگیرم چون انروز به یک مهمانی زنانه رفته بودم و غذای بچه هارا درست نکرده بودم..!

من<<مامانی>>هستم وقتی بچه هایم خرم فرض میکنند تا خلاف هایشان را به پدرشان نگویم....!

من در محاوره ی دیرپای این کهن بوم<<دلیله محتاله،نفس محیله مکارا،مار،ابلیس،شجره،مثمره،لکاته و...>>هستم!

دامادم بمن<<وروره جادو>>میگوید!

حاج عاقا مرا <<والده>>صدا میزند!!...

من کیستم؟؟؟؟؟؟