بانو!

حواست باشد...

بزرگترین درد یک مرد شرمندگی او از نداشته هاست در کنار تو!

درکش کن...

حواست باشد...

از دامن توست که مرد به ملکوت میرسد...

بانو عاشق باش...

فقط برای او...

حواست باشد

مرد تو شیفته ی زیبایی توست مبادا زیبایی ات در پس خستگی و تلاش روزانه ات پنهان شود!

زیبا باش اما فقط برای او

بانو!!

حواست باشد

مرد تو،مرد توست

سالاری است از جنس خودت

ارامشی است از جنس اسمان

تکیه گاهی است از جنس غیرت!

به او اعتماد کن

بانو!،

حواست باشد

مرد تو پر است از حرف ها و غصه های نگفته!

گوش شنوای حرف هایش باش...

اری این است عشق واقعی!!♥♥