باید یواشکی هایی باشد....♥

یواشکی هایی که تنها تو بدانی و "اوی"زندگی ات...

یک حرف هایی هم باید مخصوص خودتان باشد...

که تنها به گوش خودتان اشنا باشد...

مثل...

مرسی که هستی♥♥

چه خوب که دارمت♡♡

حتی قهر کردنتان هم باید متفاوت باشد...

مثل یک تایم چند لحظه ای...

بعد هر کجا که بودید...

چه تنها،چه در مرکزی ترین نقطه شهر...

دستان هم را بگیرید...♡

روی ماه هم را ببوسید...

و از بودنتان کنار هم به خودتان ببالید...

و درگوش هم بگویید:

چقدر همین چند لحظه هم دلتان برایش تنگ بود...♥

میباید یک سری لباس ها،عطرهایی باشد...

که تنها خاص خودتان باشد....

باید خودتان...

رابطه ی دو نفری تات خاص باشد♥...

آن هم یک خاص ساده♡♡

انقدر ساده که حتی با بوسه ای قند در دلتان اب شود♥♥

باید باشد♡♡♡....