مهم نیست اولاشه یا اخراش...

مهم اینه هرچقدر قشنگ که شروع کردیم...

به همون خوبی هم تموم کنیم هواش رو داشته باشیم...

ادمی که باهاش چند ماه زندگی کردیم...

باهاش خندیدیم باهاش اهنگ خوندیم...

باهاش سفر کردیم تو بغلش خوابیدیم تو بغلش گریه کردیم...

باهم تا صب بیدار موندیم واسش اشپزی کردیم...

باهم فیلم دیدیم یه وقتایی اروممون کرد


یه وقتایی ارومش کردیم اومی که واسش خاطره ساختیم...

ادمی که خیلی از اولینامون رو باهم تجربه کردیم...

ادمی که دوسش داشتیم دوسمون داشته که هنوزم داریم

که هنوزم داره!

جدایی پیش میاد

به هر دلیلی یکی کم میاره

یکی دیگه مث قبل از رابطه انرژی نمیگیره

پیش میاد...

ادم باید رفتن بلد باشه....