بهم نخندین ولی...

داشتم به این فک میکردم که یه روزی این دنیای مجازی

 منفجر بشه همو گم کنیم من واسه کیا دلم تنگ میشه

زمان میگذره...

مادهه 70و60ایا میربم از اینجا بعد دیگه80و90جامون میاد میریم از اینجا میریم دنبال زندگیامون همو گم میکنیم اما یه روز به یاد هم میوفتیم یاد خنده هامون...

کل انداختنامون...شاخ بازیامون...دل بستنامون...دست انداختنای همدیگمون...جوونیمون....

واین وسط فقط خاطره هامون میمونه...

ما ابدی نیستیم ویه روز میریم دنبال زندگی بی سروته مون...

دنیای مجازی من!

ادم های مجازی من!!

من از همین الان دلتنگتونم....

کاش میشد موقع رفتن خاطراتتونو پاک کنین بعد برین...:'):')