جهان هر کس به اندازه‌ی وسعت فکر اوست

یک روز وقتى کارمندان به اداره رسیدند،

اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود:

دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این شرکت بود درگذشت.

شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه ساعت 10 دعوت مى‌کنیم.

در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکارانشان ناراحت مى‌شدند

امّا پس از مدتى، کنجکاو مى‌شدند که چه کسی مانع پیشرفت آنها در شرکت شده.

کارمندان در صفى قرار گرفتند و یکى یکى نزدیک تبوت مى‌رفتند

ووقتى به درون تابوت نگاه مى‌کردند ناگهان خشکشان مى‌زد

و زبانشان بند مى‌آمد.

آینه‌اى درون تابوت قرار داده شده بود

و هر کس به درون تابوت نگاه مى‌کرد، تصویر خود را مى‌دید.

نوشته‌اى نیز بدین مضمون در کنار آینه بود:

تنها1نفر وجود دارد که مى‌تواند مانع رشد شما شود و او هم خود شمایید.

شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی تصورات و موفقیت هایتان اثر گذار باشید.

زندگی شما وقتی رئیستان،دوستانتان،والدینتان شریک زدگیتان تغیر کنند تغیر نمی کنند

زندگی شما وقتی تغیر میکند که شما تغیر کنید.

جهان هرکس به اندازه ی وسعت دید اوست

پس زیبا بیندیش