گاهی وقت ها دلم می خواهدخداحافظی کنم…

با همه و بروم بروم جایی که هیچکس را نشناسم

جایی که هیچکس آشنا نباشد

جایی که اصلا هیچکس نباشدکه بخواهد آشنا باشد یا نه !

دلم می خواهددل بکنم از همه مثل او که تمام زندگی ام را دادم که بماند و نماند ! 

دلم میخواهد بروم تنهابی خاطره جایی که من باشم و قلم و چند کاغذ باطله 

که عقده ی تمام بی کلمه گی هایم را خالی کنم دلم میخواهد خداحافظی کنم !