عاشقم.....          

اهل همین کوچه ی بن بست کـناری ،          

که تو از پنجره اش پای به قلب منِ دیوانه نهادی ، تو کجــــــــــــــــــــــــــــا ؟          

کوچه کجـــــــــــــــــــــــا ؟          

پنجره ی باز کجــــــــــــا ؟          

من کجــــــــــــــــــــــــــا ؟          

عشق کجــــــــــــــــــــــا ؟          

طاقتِ آغاز کجــــــــــــــا ؟          

تو به لبخند و نگاهــــــی ،          

منِ دلداده به آهــــــــــی ،          

بنشستیم          

تو در قلب و          

منِ خسته به چاهـــــــــی......          

گُنــــــــــــه از کیست ؟          

از آن پنجره ی بــــــــــــــاز ؟          

از آن لحظه ی آغـــــــــــــاز ؟          

از آن چشمِ گنه کــــــــــــار ؟          

از آن لحظه ی دیـــــــــــدار ؟        

کاش می شد گُنهِ پنجره و لحظه و چشمت ، 

همه بر دوش بگیرم          

جای آن یک شب مهتاب ، 

تو را تنگ در آغـــــــــــــــــــــوش بگیرم....