نگاه همه به پرده سینما بود...

(جشنواره فیلم های10دقیقه ای)

اکران فیلم شروع شد...

شروع فیلم:تصویر سقف یک اتاق بود!

دو دقیقه از فیلم گذشت

چهار دقیقه دیگر هم گذشت

هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود!!

صدای همه درآمد

اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند

ناگهان دوربین حرکت کردو آمد پایین

و به یک کودک معلول قطع نخاع خوابیده رو تخت رسید!

جمله زیر نویس فیلم:

این تنها هشت دقیقه از زندگی این انسان بود و شما طاقتش را نداشتید....

پس قدر زندگیتان را بدانید!!!!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

این متن واقعا واسه من تاثیر گذار بود 

دوست داشتم شماهم بخونینش!!!