.

استفــــــراغ شهـــــوت هایت کافى نیست؟

که حالا دروغ هایت راهم بر من عق میزنى؟


ایــــــنقدر نگو دوستم دارى

پاکى عــــــشـــــق را به لجن کشیدى


کافى ست خالى کردن شهوت هایت بر بدن عریانم را به خاطر بیاورى


بکارت روحم به اسم ســـــادگى تقدیمت شد


بــــــ ــــــوسه هاى ارامت وحشى ترم کرد


اما حواسم پرت محبت بود


در انتظار لحظه اى که از سر عادت بعد ارگاسمت تنگ در اغوشم میکشیدى


من به خیال تو همان فاحــــــشه ام


که به جرم هم اغوشى با تو از پاکى بهشت رانده شد


دیگر حتى دود سیگار هم مرا به ارگاسم نمیرساند .

.

❤💚💜💙❤💚💜💙❤💚💜💙

.

.

اینا ادمن واقعا؟😭😭

خورد کردن احساس کسى،یه عمر زندگى کردن طرف با عذاب 

به لذت پنج دقیقه اى مى ارزه اخه؟؟؟

تا کى؟😢

👊🏼