.

.

.

بـــاور کن

آن قــــــدر ها هــــم سخت نیست،

فهمیـــدن اینکـــــہ

بعضی ها می آیند کــــہ : 

نماننـــــــد!

نباشـــــــند!

نبیـنــــنـد!

و تـــــــو،

اگــــر تمامی ِدنیا را هــــم حتی بــــہ پایشان بریزی

آنها تمامی ِبهانـــہ های دنیا را جمع می کنند

تا از بین آنها

بهانــــہ ای پیدا کنند

کـــــہ : 

بــــروند،

دور شـــونــــــد،

کــــہ : "نـــمانند اصلا"


پـــس بــــہ دلت بسپار،

وقتـــــی از خستگی هایِ روزگار

پناه بردی بــــہ "هر کسی"

لااقل

خـــــوب فکر کن ببین

از سر علاقــــہ آمده

یا از سر ِ ... !!! تا دنیایت پر نشــــــود

از دوست داشتن هایِ پر بــُـــغض

کـــہ دمار از روزگارت درآورد !!! نبودنش را تحمل کن، رفتنش را طاقت بیاور...

اما نگذار آنقدر خوار و ذلیل شوی، که: 

محبت و عشق را گدایی کنی... "عشق" حرمت دارد

در دلت نگهش دار...

.

.

❤💚💜❤❤💜💜💙💜💚