آمــدی گـــــریه کنـــــی شعـــــر بخوانـــــی بـــــروی

نامـــــه ای خیـــــس به دســـــتم برســـــانی بـــــروی

در ســـلام تـــــو خـــــداحافـــــظی ات پیـــــدا بـــــود

قصـــــدت این بـــــود از اول کــــه نمانـــــی بـــــروی

خــواستـــــی جاذبـــــه ات را بـــــه رخ مـــــن بکــشی

شاخـــــه ی سیـــــب دلــــم را بتکـــانـــــی بـــــروی

جای این قهـــــوه فنـــــجان که بــــه آن لـــــب نـــزدی

تلخ بـــــود این که به جان لـــــب برسانـــــی بـــــروی

بـــــس نبود این هـــــمه دیـــــوانه ی ماهـــــت بودم؟

دلـــــت آمـــــد که مـــــرا ســـــر بدوانـــــی بروی؟

جـــــرم مـــــن هیـــــچ ندانستن از عشـــــق تو بــود

خواستـــــی عیـــــن قضـــــات همـــــه/دانی بروی

چشـــــم آتش، مـــــژه رگبار، دو ابـــــرو ماشـــــه

باید ایـــــن گـــــونه نگاهـــــی بچکانـــــی بــروی

باشـــــد این جـــــان من این تـــو, بکشم راحت باش

ولـــــی ای کاش که این شعـــــر بخوانـــــی بروی