بیــــــــــــــــــزارم از... 

 محبـــــــــــــــــــت های آبکـــــــــــی  دلســــــــــــــوزی های فتوشاپـــــــــــــی 

 رفاقــــــــــــــت های چینــــــــــــی  دیگر یاد گرفتــــــــــــــه ام تنهــــــــا کسی که  دلش برایم میسوزد فقط "خـــــــــــــــــــودم" هستم!  پس حرف هایم را خاک میکنم درون خـــــــــــودم  اصلا بگذارید ته نشیـــــــــــــــن شوند  ته نشیــــــــــــن شوند در وجودم  درست در میان تمام غصه هایـــــــــم  که ته نشیــــــــــن شده اند در وجود ویران شده ام..

.  شک ندارم عاقبـــــــــــــت روزی  در همین حوالی تمام حرف های ته نشیــــن شده ام  چنگ میزنند به گلویــــــــــــــــــــم  و مـــــــــــرا تمام میکننــــــــــــــــــد  میبینــــــــــــــــــــــی

؟!  آری ، این چنین است پایان مــــــــــــــــــن  "مــــــــــــــــــن یک ویران شــــده ی رو به پایانـــــــم"